Güç Kalitesi - Enerji Kalitesi Nedir?

Ölçülmeyen ve izlenmeyen hiçbir parametre denetlenemez, kontrol altına alınamaz, etkileri saptanamaz ve karşı bir önlem gerçekleştirilemez. Güç veya Enerji kalitesi tanımı, yapılan incelemenin türüne veya kim tarafından yapıldığına göre değişebilir. Elektrik üreticisi için güç kalitesi enerjinin güvenilir biçimde iletilmesi olarak tanımlanabileceği gibi elektrikli aletler üreticisi için güç kalitesi üretilen aletin öngörülen şekilde çalışması için gerekli olan elektrik biçimidir. Ancak elektrik üretimi kullanıcılar için yapıldığından, kullanıcının bakış açısı temel alınarak hareket edilmelidir. Bu sebeple güç kalitesi problemi "Kullanıcı aletlerinin yanlış veya hiç çalışmamasına neden olacak gerilim, akım ve frekanstaki değişmeler" olarak tanımlanabilir. 

Enerji üretim sistemleri ancak üretilen enerjinin gerilimine etkide bulunabileceği düşünüldüğünde güç kalitesi kavramı üzerinde yapılan belirlemelerin büyük çoğunlukla sistem gerilimi hakkında olduğu görülür. 

Özet olarak enerji kalitesi ölçümündeki ana kriterleri alt iki madde ile tanımlayabiliriz.

 1. Her ne kadar kısa devre olayında olduğu gibi büyük akım değişikleri gerilimde de önemli farklılaşmalara neden olsa da temel ölçüt gerilim olmalıdır.
 2. Enerji kalitesi ölçümleri yetkin personel eşliğinde EN 50160 normunda olay kaydı tutup raporlayabilen ve IEC 61000-4-30 Class A / Class S standartlarına uygun ve kalibrasyonu yapılmış güç kalite kaydediciler veya enerji kalite analizörleri ile yapılmalıdır.

 

 

Teleteknik® Güç Kalitesi alanında uzman mühendis kadrosu ile IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-30 standartlarına uygun kalibrasyonlu Class A ve Class S ölçüm cihazları ile endüstrinin her alanındaki tesislerin güç ve enerji kalitesi ölçümlerinin yapılması, EN 50160 normlarında raporlanması ve IEEE 519 yönergelerine uygun şekilde güç kalitesi düzeltme çözümlerinin projelendirilmesi, devreye alınması ve detay mühendislik hizmetlerinin verilmesi konularında Siemens alçak gerilim enerji izleme ve otomasyonu çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Güç kalitesi problemleriniz için bize ulaşabilirsiniz...

Güç Kalitesi Ölçüm, Raporlama ve Güç Kalitesi Düzeltme Hizmetleri Sağladığımız Sektörler

EN 50160 Güç Kalitesi Olay Tanımları ve Norm Detayı

Orta ve Alçak gerilim dağıtım şebekeleri için güç kalitesi limitlerinin belirlendiği en önemli standart, EN 50160 olarak adlandırılan standart olup, pek çok ülkede çevirileri yapılarak kullanılmakta ve ulusal yönetmeliklere temel oluşturmaktadır. EN 50160 alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim besleme karakteristiklerini, gerilim olaylarını ve değişimlerini tarif etmektedir. Standardın amacı tedarik edilen gerilim karakteristiklerini; frekans, büyüklük, dalga biçimi, hat gerilimlerinin simetrisi açısından tarif etmek ve açıklamaktır. 

Standartta tariflenen ölçme yöntemleri IEC 61000-4-30 standardında açıklanmıştır.

IEC 61000-4-30 Standardı:

IEC 61000-4-30 EN 50160 normunda tanımlı güç kalitesine etki eden olay parametrelerinin ölçüm metotlarını tanımlayan bir standarttır.  IEC 61000-4-30 her bir güç kalitesi değişkeni için ölçüm yöntemlerini, zaman uyumunu, hassaslığı ve değerlendirmeleri güvenilir, tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için tanımlar.

IEC 61000-4-30 aşağıda belirtilen olay parametrelerini kapsar;

 • Outage - Kesinti: En az bir yarım dalga boyu süresince gerilimin sıfır değerini almasıdır. Nedeni şebeke arızalarıdır.
 • Voltage Impulse - Gerilim Darbesi: 50V ve 5kV genlikli, 0.5 ile 2ms sürelidir. Nedeni, yük ve şebeke açma kapamaları, kontaklar arasındaki ark ve yıldırımdır.
 • Harmonik: Gerilim ve akım dalga biçiminin ideal sinüsten uzaklaşmasıdır. Nedeni; güç elektroniği devreleri, elektro-mekanik makinelerde doyma ve ark ilkesiyle çalışan cihazlardır.
 • Notches - Çentik: Şebeke geriliminin bir tam dalgasında doğrultucu darbe sayısı kadar tekrarlanan çökmelerdir. Nedeni doğrultucuları besleyen trafo ve hat endüktansının anahtarlarının aktarımını geciktirmesidir.
 • Frekans Değişimleri: Frekansın anma değerinden sapmasıdır. Nedeni elektrik şebekesi ve generatörlerin ayar düzeneklerinin yetersizliğidir.
 • Voltage Sag - Gerilim Düşmesi: Gerilimin bir tam dalgadan daha uzun bir süre %80’den daha düşük bir değere düşmesidir. Nedeni şebeke yetersizliği, aşırı yüklenme, büyük motorların yol alması ve kısa devreleridir.
 • Voltage Swell - Gerilim Yükselmesi: Gerilimin bir tam dalgadan daha uzun bir süre %110’dan daha büyük bir değere çıkmasıdır.
 • Flicker – Kırpışma ve Gerilim Salınımları: Gerilimin periyodik olarak 6-7 tam dalga süresince (8-9 Hz) azalması ve yükselmesidir. Nedeni ark fırını gibi dalgalı aşırı yüklerdir. Gerilim değişiklikleri, anma gerilimin %10’unundan daha az genliği olan RMS değerlerindeki veya tepe değerlerindeki değişikliklerdir.
 • Voltage Unbalance  - Gerilim Dengesizliği: Faz gerilimlerinin RMS değeri veya ardışık fazlar arasındaki faz açılarının eşit olmaması durumunda 3 fazlı bir sistem dengesiz demektir.
 • EMI - Elektromanyetik Girişim: Genliği 100µV ile 100V,frekansı 10kHz ile 1GHz olan küçük enerjili bozucu bir dalgadır. Nedenleri; anahtarlamalı güç kaynakları, motor kontrol devreleri, telsiz yayınları ve güç hatları üzerinden yapılan haberleşmedir.
 • DC Bileşen Varlığı: Alternatif gerilimin, pozitif yarım dalga ve negatif yarım dalga alanlarının birbirine eşit olmamasıdır.
 • Noise - Elektriksel Gürültü: Elektrik dalgası üzerinde geçici olarak yürüyen, hızlı transientlerin (Geçici durumların) sebep olduğu bir bozulma türüdür. Faz iletkeni, nötr iletkeni veya sinyal hatlarında ortaya çıkabilir.

Supraharmonikler:

2-150 kHz aralığında oluşan Supraharmonikler, geleneksel harmonikler kadar önemli bir etkiye sahip olabilen yeni sayılabilecek bir güç kalitesi olayıdır. Ancak Supraharmoniklerin yüksek frekansları nedeni ile belirlenebilmeleri mevcut ölçüm cihazları için zordur. Yüksek frekanslı anahtarlama elemanları, yüksek frekanslı güç kalitesi problemlerine yol açmaktadır.

Teleteknik® Supraharmoniklerle ilgili tüm sorunları tespit etmek ve çözmek için gerekli bilgi ve ölçüm cihazları portföyüne sahiptir.

IEEE 519 - Harmonikler ve Harmonik Bozulma

Alternatif akım güç sisteminde ideal koşullar altında elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması sinüzoidal olup belirli gerilim seviyesinde ve sabit frekansta yapıldığı için böyle bir sistemde gerilim ve akım dalga şekli tam sinüs şeklinde olması beklenir.

Bununla beraber pratikte bu formda enerji elde edilse bile, enerjinin tesis içi kullanımda bu formda tutulmasında birtakım zorluklarla karşılaşılabilir. Bunların başında da senkron alternatörlerin “Generatörlerin” yapısı ve güç sistemine bağlanan lineer olmayan elemanlar, elektronik yükler ile bunların yol açtığı bozucu olaylar sebep olarak gösterilebilinir.

Sinüzoidal dalga şeklinde sapma, genellikle akım ve gerilim üzerinde harmonik bileşenlerin ortaya çıkması (harmonik oluşumu) ile ifade edilir.

Elektrik Güç Sistemlerinde Rezonans:

Ek olarak harmonik seviyelerini etkileyen en önemli etkenlerden biri de rezonansın seri veya paralel rezonans durumunda olmasıdır. İndüktif reaktansın kapasitif reaktansa eşit olduğu frekansa "rezonans frekansı" denmektedir. Güç sisteminde frekans arttıkça indüktif reaktans artarken, kapasitif reaktans azalmaktadır. Sistemin rezonans frekansı, güç sisteminde oluşmuş harmonik frekanslardan birine yakın bir değerde oluşursa, bu durum mevcut harmonik bileşenli akım ve gerilim harmoniklerini aşırı seviyelere çıkaracaktır.

Harmonik Bileşenlerin Akım Üzerinde Oluşturduğu Zararlar:

 • Kullanılabilir güçte azalma ve kayıplarda artma, düşük güç faktörü.
 • Üç faz sistemlerde nötr hattında aşırı akımların oluşumu.
 • Trafo ve jeneratörlerde aşırı ısınma.
 • Akustik gürültüde artma.
 • Artan telefon girişim faktörü ( TIF )

 Harmonik Bileşenlerin Gerilim Üzerinde Oluşturduğu Zararlar:

 • Trafo ve jeneratörlerde aşırı ısınma.
 • Kondansatörlerde aşırı ısınma.
 • Motorlarda ısınma ve mekanik salınımlar.
 • İzolasyon sistemlerinde yalıtkan stresinin artması.
 • Rezonans oluşumu ve yüksek gerilim oluşumu.

Harmonik Bileşenlerin Kondansatörler Üzerindeki Etkileri:

Kondansatörler özellikle harmoniklere karşı hassastır. Kondansatörlerin empedansları artan frekansla azalırlar, bu nedenle kondansatörler üzerinde yüksek değerde harmonik akımları geçer ise kondansatör aşırı ısınmaya maruz kalır.

Siemens PQ Advisor Compact | Güç Kalitesi İzleme ve Raporlama Yazılımı

Güç Kalitesi Teknik Kılavuzları

Siemens Güç Mühendisliği Kılavuzu Edt 8. (58 MB)

SICAM Power Quality - Minimum yatırımla mükemmel fayda

Endüstriyel üretim tesislerindeki pek çok elektronik cihaz ve otomasyon sistemi gerilim değişimlerine ve düşüşlerine karşı hassastır. Genellikle yenilenebilir enerji ya da büyük enerji tüketicileri gibi sebepler ve bunların hatalı bağlanması nedeniyle ortaya çıkan bu durum enerji kalitesine doğrudan etki eder. Üretim sistemlerinin kendisi de arızalara neden olabilir ve onları dağıtım sistemine geri besleyebilir. Risk? Tesisin kapanması ve üretim kaybı. Cevap? Enerji kalitesi. Beklenmeyen risklerin önceden tespit edilebilmesi için enerji kalitesinin sürekli olarak ölçülmesi ve analiz edilmesi gerekir.

SICAM Enerji Kalite Analizörleri

Enerji izleme sistemleri, basit izleme görevlerinin yanı sıra, güç tüketimi, kontrol ve enerji tüketimi kaynaklarını ve enerji kaynağı segmentlerinin yüak profillerini belirleme gibi daha karmaşık görevleri de destekler.

SICAM Enerji Kalite Transdüserleri

Akım, gerilim ve harmonik izleme verilerini planlama ve işletme için değerli performans değerleri olarak yararlanın. Enerji sisteminin kullanılabilirliğini, verimliliğini ve güvenilirliğini arttırmanıza izin verir.

SICAM Güç Kalite Kaydedicileri

Bağlı tüm güç kalitesi cihazlarından ve raporlama işlevlerinden gelen bilgileri kullanmak, sistem ve güç kalitesi sorunlarını ve hizmet kesintilerini tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için gereklidir. 

SICAM Hata Kaydediciler Fault-Recorders

 Hata kaydı ve geniş alan izleme, hata yerini, koruma davranışını ve sistem kararlılığını analiz ederken fazör ölçümünü izler ve geniş alandaki koşulların anlaşılmasını içerir.  PMU olarakta adlandırılırlar.

SICAM Güç Kalitesi İzleme ve Raporlama Yazılımları

Enerji verimliliği konusunda artan farkındalık, arz kalitesine daha fazla dikkat edileceği anlamına gelir. Siemens, gerekli tüm enerji sistemi değerlendirme uygulamalarını sağlayan kesintisiz bir sistem yazılımı portföyü sunar.

Enerji Kalite Analizörleri


 

SICAM P850 / P855 - Class S

SICAM P850 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı, alternatif akım, alternatif voltaj, frekans, güç, harmonikler vb. gibi elektriksel olarak ölçülen değişkenlerin elde edilmesi, görselleştirilmesi, değerlendirilmesi ve iletilmesi için kullanılır.

Ölçülen değişkenler, iletişim arayüzleri aracılığıyla bir PC'ye veya sistem kontrolüne çıkarılabilir veya bir ekranda gösterilebilir. İzleme işlevine ek olarak, SICAM P850 hepsi bir arada cihaz bir kayıt işlevi sağlar: ölçülen değerler, ölçüm ve arıza kayıt cihazlarıyla parametrelendirilebilir zaman aralıklarında kaydedilebilir.

Öne Çıkan Özellikleri:

 • İlgili ağ parametrelerinin kapsamlı bir şekilde elde edilmesi
 • Parametrelendirme, teşhis, değerlendirme ve raporlama için entegre web sunucusu üzerinden kolay kullanım
 • IEC 61000-4-30 standart ölçüm yöntemleri kullanılarak elde edilen üreticiden bağımsız, karşılaştırılabilir ölçüm değerleri
 • Birlikte çalışabilirlik, standart arayüzler ve standart protokoller kullanılarak garanti edilir (IEC 61850, Modbus, IEC 60870-5-103)

 SICAM P50/55 - Class 0,5S

SICAM P, grafik ekranlı ve arka plan aydınlatmalı panel montajı için veya elektrik güç kaynağı sistemlerinde ölçülen değerleri elde etmek ve / veya görüntülemek için kullanılan standart ray montajı opsiyonuda sunan bir güç ölçerdir.

Gerilimlerin r.m.s. değerleri (fazdan faza ve/veya nötre), akımlar, aktif, reaktif ve görünür güç ve enerji, güç faktörü, faz açısı, akım ve gerilimlerin harmonikleri, faz başına toplam harmonik bozulma artı frekans ve simetri faktörü, enerji çıkışı, ayrıca harici sinyaller ve durumlar dahil olmak üzere 100'den fazla değer ölçülebilir.

Öne Çıkan Özellikleri:

 • 21'inci harmoniğe kadar gerilim, akım, aktif & reaktif güç, frekans, aktif & reaktif enerji, güç faktörü, simetri faktörü, gerilim ve akım harmoniklerinin ölçülmesi, toplam harmonik bozulma.
 • Tek fazlı, üç fazlı dengeli veya dengesiz bağlantı, dört telli bağlantı
 • İletişim: PROFIBUS-DP, MODBUS RTU / ASCII veya IEC 60870-5-103 iletişim protokolü, SICAM P Manager yazılımını kullanarak ön anahtar veya RS485 iletişim portu üzerinden basit parametrelendirme.
 • 20 adede kadar programlanabilir ekranla, arka plan aydınlatmalı grafik ekran.
 • Gerçek zamanlı saat: Ölçülen değerler ve durumlar zaman damgalarıyla kaydedilir.1 MB bellek yönetimi: Geçici olmayan ölçüm belleğinin tahsisi programlanabilir.
 • Sınır değer ihlallerinin ve günlük girişlerinin kaydedilmesi ve görüntülenmesi.
 • Pil: Sınır değer ihlalleri veya enerji sayacı değerleri gibi kayıtlar, kesinti durumunda 3 aya kadar bellekte güvenli bir şekilde kalır.

Siemens SICAM Q100 - Class A

SICAM Q100 cihazı, tek fazlı ve üç telli ve dört telli sistemlerde (nötr iletkenli) kullanılır. Cihaz, tedarik kalitesinin kapsamlı ölçümünün gerekli olduğu her yerde uygulanır.

Öne Çıkan Özellikleri:

Ölçülen değişkenlerin ve olayların elde edilmesi, işlenmesi ve doğruluğu, IEC 61000-4-30 A Sınıfı güç kalitesi ölçüm standardına göre gerçekleştirilir. Ölçülen değişkenler, iletişim arayüzleri aracılığıyla bir PC'ye veya sistem kontrolüne çıkarılabilir veya bir ekranda gösterilebilir. İzleme işlevine ek olarak, SICAM Q100 hepsi bir arada cihaz birleşik bir kayıt ve değerlendirme işlevi sağlar: ölçülen değerler, güç kalitesi ve arıza kaydediciler gibi çeşitli kayıt cihazlarıyla parametrelendirilebilir zaman aralıklarında kaydedilebilir. Uzun süreli veriler ve olaylar doğrudan cihazda değerlendirilir ve güç kalitesi standartlarına (örneğin, EN 50160) göre bir rapor olarak görüntülenir.

 • IEC 61000-4-30, sınıf A'ya göre Güç Kalitesi ölçümü
 • IEC 61000-4-7'ye göre harmonikler, interharmonikleri ve faz açıları
 • Enerji yönetimi ve güç izleme işlevselliği
 • Entegre siber güvenlik fonksiyonları
 • Standart Input ölçüm devreleri

Ölçülen Karakteristik

 • 2048 örneklenmiş değer/10 örnekleme döngüsü ile gerçek voltaj ve akım RMS'si (örnekleme hızı 10,24 kHz @50 Hz)
 • Gerilim, akım, frekans, min-/max-/ortalama değerler
 • 63. harmoniğe kadar harmonikler
 • Güç faktörü
 • Dengesizlik
 • Gerilim ve akımın THD'si

Siemens SICAM Q200 -Class A

SICAM Q200, elektrik güç sistemlerinde güç kalitesinin yüksek çözünürlüklü edinimi ve değerlendirilmesi için bir grid analizörüdür. Enerji yönetimi uygulamaları için algoritmalar ve fonksiyonlar sunar. 

Cihaz, ilgili tüm parametrelerin sürekli olarak alınmasını ve analiz edilmesini destekler. Bu sonuçlar, tedarik kalitesini sağlamak için kalite programlarının belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olur.

Tedarik Kalitesinin Sürekli İzlenmesi

Planlanmamış duruş sürelerinin ve cihaz arızalarının en sık nedenlerinden biri, tedarik edilen elektrik enerjisinin kalitesinin yetersiz olmasıdır. Tedarik kalitesiyle ilgili parametrelerin elde edilmesi ve belgelendirilmesi, olası zayıf noktaları belirlemek ve bunları ortadan kaldırmak için uygun önlemleri başlatmak için önemli bir adımdır.

Uygulama

SICAM Q200, tek fazlı ve üç telli ve dört telli sistemlerde (nötr iletkenli) enerji hizmetlerinde, endüstrilerde, veri merkezlerinde ve enerji üretim tesislerinde kullanılır.

 • IEC 61000-4-30 Class A Ed. 3 ile uyumlu ölçüm, EN 50160 (CBEMA) ile uyumlu raporlama ve analizler
 • 8192 örneklenmiş değer / 10 örnekleme döngüsü (50 Hz'de 40 kHz örnekleme hızı), 1 MHz örnekleme hızına sahip voltaj geçicileri ile gerçek voltaj ve akım RMS'si
 • 63. harmoniğe kadar harmoniklerin ölçümü.
 • 2 kHz ila 9 kHz (IEC 61000-4-7) ve 9 kHz ila 150 kHz (IEC610000-4-30-2015) aralığındaki frekansların PQDIF cinsinden ölçülmesi, görselleştirilmesi, kaydedilmesi.
 • Supraharmonik ölçümleri.
 • Hızlı voltaj değişimleri.
 • Harmonik yön tespiti için harmoniklerin gücü
 • Aktif, reaktif ve görünür güç ve enerji
 • Faz açıları

Enerji Yönetimi

 • Yük profili pikleri ve ortalama değerleri; 8 tarifeli kullanım süresi (TOU)
 • Aşağıdaki standartlarla uyumludur: IEC 62053-22 doğruluk sınıfı 0.2 S, ANSI C12.20 Sınıf 0.2
 • ANSI C12.20 Elektrik sayacı, doğruluk sınıfı 0.2
 • 4 Tarifeli Güç: alınan ve teslim edilen / endüktif ve kapasitif

Siemens SICAM T - 7KG9661 Güç Kalite Transdüseri Class 0,2S

SICAM T, elektrik şebekelerinde elektriksel büyüklüklerin tek bir ünitede ölçülmesini sağlayan bir dijital ölçüm transdüseridir. 

Endüstrilerde, enerji santrallerinde ve trafo merkezlerinde, dönüştürücüler özellikle hassas kontrol, bildirim veya görselleştirme görevleri için analog çıkışlar veya iletişim arayüzü yoluyla ileri işlemlere ölçüm büyüklüğü (örn. akım, voltaj, güç, faz açısı, enerji veya frekans) ataması için kullanılır.

Öne Çıkan Özellikler:

 • Esnek akım ölçüm aralığı (2 × n'ye kadar) )

 • Güvenilir kontrol için 4 hızlı analog çıkış (50 Hz'de yaklaşık 120 ms ve 60 Hz'de 100 ms tepki)

 • Hızlı anahtarlama, göstergeler (örn. limit ihlali) ve çalışma durumu denetimi için 2 ayrı ikili çıkış

 • Yerel durum görselleştirmesi için 4 LED

 • IEC 61850 ve MODBUS TCP üzerinden Ethernet iletişimi ve MODBUS RTU veya IEC 60870-5-103 üzerinden seri arayüz

 • Elektrik kesintisi durumunda gerçek zamanlı saat ve enerji sayacı değerlerinin kaydedilmesi için dahili pil

 • Web sunucusu aracılığıyla kullanıcı dostu çalışma (parametrelendirme için ekstra yazılım gerekmez, dönüştürücü ve ekstra kablo gerekmez)

 • NTP üzerinden gerçek zamanlı saat (RTC), field bus senkronizasyonu veya ağ senkronizasyonu mümkündür.

Uygulama alanları:

 • RTU ve/veya IEC 61850 (7KG9662 varyantı için), MODBUS TCP, IEC 60870-5-103 protokolleri aracılığıyla daha fazla kontrol ve/veya izleme görevleri için ölçüm büyüklüklerinin trafo merkezi otomasyonu, koruması veya SCADA sürecine dönüştürülmesi ve entegrasyonu

 • Düşük voltaj seviyelerinin izlenmesi ve ağır yük kontrolü, örneğin klima ve motorlar

 • Cihaz tipine bağlı olarak gerilim ölçümü için giriş devreleri ya gerilim bölücü olarak tasarlanır ya da galvanik olarak izole edilir. Galvanik izolasyonlu cihazlar, IT, TT ve TN güç sistemlerinde gerilim trafosu olmadan kullanılabilir. Bu güç sistemlerinde voltaj bölücülü cihazlar da kullanılabilir; bununla birlikte IT güç sistemleri için bir yukarı akım gerilim trafosu gereklidir.

PQ Advisor Compact - EN 50160 Güç Kalitesi İzleme Yazılımı

PQ Advisor Compact Endüstri, altyapı ve kamu hizmetleri için güç kaynağının tüm alanlarında güç kalitesinin merkezi olarak izlenmesi için yeni bir yazılım aracıdır. 

Bilgi toplayın: Güç kalitenizi izlemenin en kolay yolu, SICAM güç kalitesi kaydedicilerini PQ Advisor Compact yazılımına bağlamaktır. Güç kalitesinin nasıl ve ne zaman bozulduğuna ve bozulmanın nereden kaynaklandığına dair değerli bilgiler alacaksınız. Güç kalitesi parametrelerini izleyin: Yapılandırma gerektirmeyen yazılım, yerel ağınızda otomatik olarak SICAM güç kalitesi kaydedicilerini (SICAM P855/Q100/Q200) arar ve ilgili tüm operasyonel değerleri izler. Bağlı cihazlardan ölçülen operasyonel değerleri içeren dosyalar otomatik olarak indirilir ve yerel olarak PQ Advisor Compact'a kaydedilir.

Özellikler:

PQ Advisor Compact, mevcut bir BT altyapısına (tercihen Windows 10, 64-bit) kurulur ve elektrik şebekesine bağlı SICAM güç kalitesi kayıt cihazlarını birkaç dakika içinde otomatik olarak algılar. 

Yazılım, teknik bir arka plan olmadan elektrik şebekenizin güç kalitesi analizini sağlar. Böylece güç sisteminizin durumunu her zaman elinizin altında veya bir bakışta görebilirsiniz.

PQ Advisor Compact şunları analiz eder:

 • Hangi olay oldu
 • Etkinliğin bulunduğu yer
 • Olay ne zaman oldu
 • Arızanın nedeni kendi iç şebekenizdemi (kendi tüketim karekteristiklerinizden) veya Grid(Elektrik dağıtım şirketinden) yatıyorsa.

Güç kalitesi olaylarının gösterimi, daha iyi anlaşılması için bir trafik ışığı işlevi aracılığıyla gösterilir.

Uygulama Alanları:

PQ Advisor Compact, örneğin aşağıdakiler için güç şebekelerinden gelen güç kalitesi verilerini değerlendirir:

 • Güneş ve Rüzgar Enerjisi Santralleri
 • Elektrikli araçlar için şarj istasyonları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Büyük güç tüketicileri, örneğin kaynak sistemleri, ark ocakları
 • Daha küçük tesisler, örneğin belediye hizmetleri
 • Hastaneler ve Veri Merkezleri